Forskning sætter grønne teknologier under lup

Med bevillinger fra VELUX FONDENs miljøprogram skal tre forskningsprojekter afdække miljøeffekter af C02-lagring, olieudslip fra havvindmøller og C02-neutrale brændstoffer fra skibstrafikken.

Plastikaffald, skibsfart og energiaktiviteter - havet er presset af en lang række menneskelige faktorer.

Og selvom havvindmøller omdanner naturens kræfter til hverdagens strøm og skibsfarten skifter sort brændsel ud med grøn energi, er der lang vej endnu, før havet kan ånde lettet op. For der mangler stadig viden om, hvordan de nye teknologier, der skal aflaste klimaet, selv er med til at påvirke miljøet.   

Derfor skal tre forskningsprojekter med støtte fra VELUX FONDEN undersøge, hvilken effekt lækage fra C02-lagring, udslip af olie fra havvindmøller og skibsfartens C02-neutrale brændstoffer har på havmiljøet.

FN’s tiår for Havforskning: The science we need for the ocean we want

FN har dedikeret årtiet 2021-2030 til at have særligt fokus på verdens havområder. Forskning og samarbejde skal bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling og understøtte FN’s bæredygtighedsmål nr. 14, der har som mål at bevare og sikre bæredygtig brug af havet og dets ressourcer. VELUX FONDEN bidrager til FNs tiår for havforskning med bevillinger inden for vores tre indsatsområder; Genopretning hav og kystnære områder, bekæmpelse af havforurening og fremtidige klimaløsninger.

Viden med internationale perspektiver

Om de tre projekter siger programchef for VELUX FONDENs miljøprogram, Charlotte Mogensen:

”Havet står overfor stadigt flere og mere komplekse udfordringer, der ikke stopper ved landegrænser. Derfor er vi glade for at kunne støtte forskning, der både kigger på lokale udfordringer og adresserer de bredere, globale perspektiver gennem internationale samarbejder. På den måde kan der skabes et bedre vidensgrundlag for forvaltningen af havet, der også bidrager til implementeringen af FN’s tiår for havforskning.”

Bæredygtig omstilling på sikkert grundlag

På Århus Universitet skal projektleder Janne Fritt-Rasmussen bruge bevillingen til at vurdere C02-neutrale brændslers mulige miljøpåvirkninger i havmiljøet ud fra analyser af brændslernes kemiske egenskaber og forbrændings- og nedbrydningsprodukter.

”Med dette projekt kan vi på basis af den foreliggende viden bidrage til at identificere mulige miljøproblemstillinger, der kan være forbundet ved at skifte til CO2 neutrale brændstoffer i skibsindustrien. På den måde kan vi være med til at sikre, at skibsfartens grønne omstilling sker på et oplyst grundlag,” siger Janne Fritt-Rasmussen.

LoCo2: A journey from storage to seabed - impact of future large scale offshore CO2 storage on the marine environment (DTU Offshore))

CO2-lagring i undergrunden kan potentielt være med til at dæmme op for klimaforandringerne. Men CO2-lagring rummer en (omend lille) risiko for CO2-lækage. LoCo2 er en større undersøgelse af transport af CO2 fra lager til havbund og mulige indvirkninger på havmiljøet. Formålet med LoCo2 er at sikre, at CO2-lagring er en mulig, men også acceptabel og sikker løsning. Derfor omfatter LoCo2 laboratorieeksperimenter, matematiske modeller og computersimuleringer af strømnings- og væskeegenskaberne i reservoiret og de overliggende lag, hvor der tages højde for kemiske og biotiske interaktioner på hele rejsen. Ved omhyggeligt at forudsige muligheden for og omfanget af en CO2-lækage og konsekvenserne heraf for havmiljøet kan vi udvikle forebyggende tiltag, som gør CO2-lagring sikker og permanent.

Påvirkninger på marin biodiversitet fra olieudledninger fra offshore vindmøller (dtu offshore)

Havvindmøller kan være årsag til ukontrolleret udledning af forskellige olier såsom hydraulikvæsker og smøremidler i havet. Alligevel er kemiske emissioner fra havvindmølleparker, og deres effekt på havets biodiversitet er aldrig blevet undersøgt. Projektet har til formål at kvantificere disse oliers potentielle skadelige virkninger og identificere løsninger, der kan forhindre, at vindmølleparkindustrien påvirker marin biodiversitet negativt. Det er yderst vigtigt at bestemme disse oliers og kemiske tilsætningsstoffers økotoksicitet og miljøbestandighed og forstå oliedråbers stabilitet og negative indvirkning på fisk. Projektet vil generere den første viden, der kræves for at kunne udvikle en praksis for regulering af kemiske stoffer i forbindelse med havvindmølleparker. De udviklede arbejdsgange og analysemetoder for testning kan danne grundlag for praksis for substitution af additiver og prædiktive værktøjer til evaluering af miljøpåvirkning.

 

Miljørisikovurdering af skibsfartens brug af CO2 neutrale brændstoffer og carbon capture (ÅRHUS UNIVERSITET)

Danmark skal være klimaneutralt i 2050, hvilket indebærer skibstransportens udskiftning af fossile brændstoffer med CO2-neutrale brændstoffer. Mens implementering af disse teknologier har en åbenlys gevinst for at reducere udledning af CO2 til atmosfæren fra skibsindustrien, er de mulige afledte miljøeffekter ved en overgang til CO2-neutrale brændstoffer ikke belyst. CO2-neutrale brændstoffer med potentiale for skibstransporten er blandt andre methanol, ethanol, biogas, bioolie og ammoniak, hver med sine styrker og begrænsninger. Formålet med dette projekt er at indsamle og opsummere eksisterende viden om CO2-neutrale brændstoffer og disses miljøkemiske egenskaber, samt foretage en teoretisk miljørisikovurdering på det eksisterende datagrundlag for at identificere mulige utilsigtede miljøeffekter ved anvendelse CO2- neutrale brændstoffer. 

Kontakt: 
Charlotte Mogensen
Programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 51 17 39 65
Matilde Sort
Fondsrådgiver, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 21 74 78 20